Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

KonaklamaTesisleri

Bakanlığımızdan Belgeli Tesislerin Türkiye geneli sorgulama bağlantıları aşağıda belirtilmiştir. Bu tesislerin dışındaki işletmeler Bakanlığımızdan belgeli tesisler değildir.

Konaklama Tesisleri Sorgulama Ekranı İçin Tıklayınız

28.07.2022 tarihinden sonra ruhsat alan konaklama tesisleri Bakanlığımızdan Turizm İşletme Belgesi için başvuruda bulunması gerekmektedir.

Başvuru ekranı için tıklayınız.
___________________________________________________________

Konaklama İstatistik Sisteme Giriş İçinTıklayınız
Konaklama İstatistik Sistemi Kullanma Klavuzu İndir.


Yetkili kullanıcı değişikliği, şifre yenileme, e-posta değişikliği, vb.  durumlarda Tesis Kullanıcı Tanımlama Formu Doldurularak elden veya iktm54@ktb.gov.tr e-posta adresimiz üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Tesis Kullanıcı Tanımlama Formu İndir
 
Destek: 0264 280 17 16 veya 0264 280 17 07
___________________________________________________________

Güvenli Turizm Programı Başvuru ve Sorgulama Ekranı İçinTıklayınız.
01.01.2021 tarihinden itibaren oda sayısı 30 ve üzeri olan konaklama tesisleri için zorunlu, oda sayısı 30’dan az olan konaklama tesisleri ve diğer alanlar için isteğe bağlı olup, sertifikayı almak isteyen tesis işletmeleri yetkili uluslararası akreditasyon kuruluşlarına başvuruda bulunabilecektir. Almayan işletmelerin faaliyetlerine son verilmektedir.

Sürdürülebilir Turizm Programı Başvuru ve Sorgulama Ekranı İçinTıklayınız.
Tüm konaklama tesisleri "Sürdürülebilir Turizm Sertifikası"nı almak zorundadır. Almayan işletmelerin faaliyetlerine son verilmektedir.

Sürdürülebilir Belgesi Sunumunu İndirmek İçin Tıklayınız

Destek:
Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. No:127 Astoria AVM B Blok Kat:4 34394 Şişli – İstanbul

_____________________________________________________

Basit Konaklama Tesisleri Belge Ücretleri Ödemeleri İçin Yapılması Gerekenler:


Belge Ücreti:  Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye  ZİRAAT BANKASI (IBAN: TR350001001745034831705539) hesabına1000 TL. Yatırılması, Açıklama Kısmına İşletmenizin Adınızı Yazabilirsiniz. Örneğin: Sakarya Otel Belge Ücreti

Müessese Harcı: Herhangi bir vergi dairesine gidilerek9251koduyla dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesi olarak 1.147,60 TLyatırılması gerekmektedir.


NOT: Her iki dekontunda Müdürlüğümüze elden teslim edilmesi gerekmektedir. Belgeyi almaya işletme sahibi veya yetkili bir kişinin gelmesi gerekmektedir.

______________________________________________________________

Turizmi Teşvik Kanunu İndir
2634 Sayılı Kanun Kapsamında 2023 Yılında Uygulanacak Para Cezaları İndir
_______________________________________________________________

Tesislerin adres, unvan, devir, kapasite artışı, isim değişikliği vb. durumlarda ilgili belediyenizden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatınızın yenilenmesi gerekmekte olup, yenileme işleminden hemen sonra 1 ay içerisinde Bakanlığımıza/Müdürlüğümüze başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Başvuru yapmayan işletmelerin tespit edilmesi durumunda 2634 sayılı kanun kapsamında idari yaptırım uygulanmaktadır.

Turizm İşletme Belgeli tesisler başvurularını Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü e-devlet üzerinden yapmaları gerekmektedir. E-devlet ekranına giriş için tıklayınız.

Telefon: +90 0312 470 80 00 (Bakanlık Santrali)
E-posta yigm@ktb.gov.tr
İsmet İnönü Bulvarı No:32 06100 Emek Ankara/TÜRKİYE


Basit Konaklama Turizm İşletme Belgeli Tesisler ise Müdürlüğümüze değişikliğe ilişkin bir dilekçe, ruhsat (aslı) vb. evraklarla birlikte elden teslim etmeleri gerekmektedir.

0264 280 17 00 (Santral)
E-posta: iktm54@ktb.gov.tr
Adres: İstiklal Mah. Halit Evin cad. No:10 Necdetbel İşmerkezi Kat:2 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
_______________________________________________________________

Fiyat tarifesi formu indir Excel formatında, sekmelerde yedi adet form bulunmaktadır.

BELGELİ İŞLETMELERİN UYGULAYACAKLARI FİYAT TARİFELERİNİN HAZIRLANMASI VE
ONAYLANMASINA İLİŞKİN  GENEL İLKELER HAKKINDA TEBLİĞ

(Tebliğ No: 2008/2)

Resmi Gazete Tarihi: 09.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26992


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 10 uncu maddesinde hüküm altına alınan belgeli işletmelerin uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin genel ilkelerin belirlenmesidir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 10 uncu maddesi ve 21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 55 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (l) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümleri ile 4/8/1983 tarihli ve 18125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yat Turizmi Yönetmeliği çerçevesinde işletme belgesi alan turizm işletmelerinin uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler

MADDE 4 – (1) Belgeli işletmelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanmış fiyat tarifeleri ile faaliyet göstermeleri esastır.

MADDE 5 – (1) İşletmeler fiyat tarifelerini, içinde bulundukları yılın Eylül-Ekim aylarında onaylatırlar. Onaylanan fiyat tarifeleri bir takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. Yeni fiyat tarifesi onaylatma talebinde bulunulmadığı taktirde, onaylı tarifeler geçerliklerini korumaya devam ederler.

MADDE 6 – (1) Onaylı tarifeler, uygulandığı yıl içerisinde değiştirilerek ikinci kez onaylanmaz. Ancak, fiyat değişikliği için ileri sürülen gerekçelerin, tarifeleri onaylayan mercii tarafından incelenerek haklı görülmesi halinde ikinci kez fiyat onaylanabilir.

MADDE 7 – (1) İşletmeler uygulayacakları fiyatları, gerçekçi ve pazarlanabilir olması hususunu göz önünde bulundurarak, serbestçe belirleyebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fiyat Tarifelerinin Hazırlanmasındaki Usul ve Esaslar

MADDE 8 – (1) Konaklama hizmeti veren işletmeler ile yat limanları ve yat işletmeleri, dış pazarlamayı dikkate alarak, fiyatlarını Yeni Türk Lirası karşılıklarını da belirtmek koşulu ile ABD Doları veya Euro cinsinden belirleyebilirler. Fiyatların hesaplanmasında, düzenlendiği ayın 1. günündeki T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilmiş olan ABD Doları veya Euro döviz alış kuru esas alınır.

MADDE 9 – (1) Yat limanlarında fiyatlara dahil olan tüm hizmetler, (tamir, kontrol ve benzeri bir tarifeye bağlanmayan özellik taşıyan hizmetler hariç) kaptan ücreti, su, elektrik, spor olanağı, bağlama, bakım, v.b. fiyat tarifelerinde ayrıntılı olarak belirtilir.

MADDE 10 – (1) Yat işletmeleri, uçak ve transfer masrafları dahil olarak düzenleyecekleri paket turların kişi başına isabet eden fiyatlarını da onaylatabilirler.

MADDE 11 – (1) Fiyat tarifelerinde, işletmelerin kendi türlerine ilişkin sunduğu her türlü yeme, içme, eğlence, spor, sağlık v.b. hizmetlerin cinsleri, sunuş biçimleri ve fiyatları açıkça belirtilir.

MADDE 12 – (1) Fiyat tarifelerinde belirtilmesi şartıyla, gece kulübü, diskotek, Amerikan-bar, mini-bar ve oda servisi hizmetleri için müşteriden farklı fiyat talep edilebilir.

MADDE 13 – (1) İşletmeler, yılbaşı, balo, konser v.b. özel organizasyon ve gecelerde sunacakları hizmetler için içeriği belirtilmek şartıyla paket fiyat onaylatabilirler.

MADDE 14 – (1) Herşey dahil pazarlama sistemini uygulayan konaklama işletmeleri, bu sisteme yönelik her türlü yeme-içme, yan ünite hizmetlerinin, hangi sürelerde sunulacağını, sunuş biçimlerini ve fiyatlarını açıkça fiyat formlarında belirtmek zorundadırlar.

MADDE 15 – (1) Müstakil eğlence yerleri için hazırlanacak olan tarifelerde artist konsomasyon ücreti onaylanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tarifelerin Onaylanması

MADDE 16 – (1) Fiyatlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve bu Tebliğ ekinde yer alan formlara doldurulur.

MADDE 17 – (1) Fiyat tarifeleri, işletmenin bağlı olduğu İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince onaylanır.

MADDE 18 – (1) Mesleki dernek üyesi işletmeler fiyat tarifelerini üç nüsha halinde bağlı bulundukları dernek aracılığıyla, dernek üyesi olmayan işletmeler ise iki nüsha halinde doğrudan İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine gönderirler.

MADDE 19 – (1) Tarifeler, İl Müdürlüklerince incelenir ve uygun görülenler onaylanır. Onaylanan tarifelerin bir nüshası İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin arşivinde muhafaza edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Fiyat Tarifelerinin Uygulanması Usul ve Esasları

MADDE 20 – (1) Günlük mönülerde gösterilmek şartıyla, av etleri ile deniz mahsullerinin satış fiyatları işletmelerce serbestçe belirlenebilir.

MADDE 21 – (1) Çift yataklı odada tek kişi kaldığı takdirde oda fiyatının en fazla % 80’i talep edilir.

MADDE 22 – (1) İlave yatak ücreti, çift kişilik odada tek yatağa isabet eden miktarın yarısını geçemez.

MADDE 23 – (1) Ödemelere ilişkin yapılan fiyat hesaplamalarında, ödemenin yapıldığı ayın 1. günündeki T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz alış kuru esas alınır.

MADDE 24 – (1) İşletmeler, onaylı tarifelerin üzerinde bir fiyat uygulaması yapamazlar. Pazarlama şartları dikkate alınarak onaylı fiyatların altında bir fiyat uygulayabilirler.

MADDE 25 – (1) Müşteriye sunulan tarifelerde yiyecek ve içeceklerin içerikleri, tür ve cinsleri, en az iki yabancı dilde belirtilir.

MADDE 26 – (1) Herşey dahil sistemi uygulayan işletmelerden, yiyecek, içecek ürünleri ile diğer hizmetlerin sunumunda süre sınırı veya ayrı bir ücret ödeme zorunluluğu getirenler, bu uygulama konusunda müşterilerini önceden bilgilendirmekle yükümlüdürler.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.


______________________________________________________________

BASİT KONAKLAMA TESİSLERİ İLE PLAJ İŞLETMELERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

______________________________________________________________


İletişim


Telefon: 0264 280 17 00

Faks: 0264 280 17 35

KEP: sakaryakulturturizm@hs01.kep.tr

İstiklal Mah. Halit Evin Cad. No:10 Necdet Bel İş Merkezi Kat:2 Serdivan/SAKARYA

E-Posta: iktm54@ktb.gov.tr