Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Fiyat Tarifeleri

FİYAT TARİFELERİ HAKKINDA:

Bakanlığımızdan belgeli tüm konaklama tesisleri her yıl işletmelerinde vermiş oldukları hizmetlere ilişkin fiyat tarifesi doldurması gerekmektedir.

Tesisinize ait fiyatlandırmalar için her yıl Eylül-Ekim aylarında Bakanlığımızca hazırlanan "Fiyat Tarifesi Formu" doldurularak 2 nüsha halinde tesis yetkilisi tarafından kaşeli ve ıslak imzalı Müdürlüğümüze elden teslim edilir.

Önemli Not: Fiyat belirlemeleri bir sonraki yıl için yapılmaktadır. Örneğin 2023 yılı içerisinde doldurulan fiyat tarifesi formlarının ücret belirlemeleri 2024 yılı için yapılmalıdır.

Fiyat tarifesi formu indir Excel formatında, sekmelerde yedi adet form bulunmaktadır. Bu formlarda tesisiniz ile ilgili olan bölümler doldurulmalıdır.

Müdürlüğümüzce onaylanan fiyat tarifeleri bir takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. Yeni fiyat tarifesi onaylatma talebinde bulunulmadığı taktirde, onaylı tarifeler geçerliklerini korumaya devam ederler.

Müdürlüğümüzce onaylanan fiyat tarifelerin 1 nüshası tarafınıza imza karşılığı teslim edilir. Teslim edilen fiyat tarifesi tesisinizde müşterinizin görebileceği bir noktaya asılır.  (asılması zorunludur)


2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun; -11'inci  maddesi üçüncü fıkrasında: "Belgeli işletmeler Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgeleri verilen süre içerisinde sağlamakla yükümlüdür." hükmü, -33'üncü madde c bendinde: "Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre içerisinde gönderilmemesi veya eksik gönderilmesi veya yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi hallerinde sekiz bin beş  yüz Türk lirası idari para cezası" ile,  i bendinde: "Onaylı fiyat tarifelerinin üzerinde fiyat uygulanması halinde fazladan alınan ücretin yirmi katı idari para cezası." ve son bendinde : "Birinci fıkranın (i) bendi hariç, bu maddede belirtilen idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer  298  inci  maddesi  uyarınca  tespit  ve  ilan  edilen  yeniden  yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır" hükümleri yer almakta olup,  Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre içerisinde gönderilmemesi veya eksik gönderilmesi veya yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi hallerinde mevcut yılın yeniden değerleme oranı uygulanarak idari para cezaları uygulanır.
fiyat  tarifleri  tebliğinin  5.maddesi gereğince yeni fiyat tarifesi onaylatma talebinde bulunulmadığı taktirde bir önceki yılın fiyat tarifeleri geçerli olacaktır.

Turizm Amaçlı Konutlarla ilgili zorunluluk bulunmamakta olup, değişiklik olması halinde güncelleme yapılacaktır.

__________________________________________________________________________

BELGELİ İŞLETMELERİN UYGULAYACAKLARI FİYAT TARİFELERİNİN HAZIRLANMASI VE

ONAYLANMASINA İLİŞKİN  GENEL İLKELER HAKKINDA TEBLİĞ

(Tebliğ No: 2008/2)

Resmi Gazete Tarihi: 09.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26992


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 10 uncu maddesinde hüküm altına alınan belgeli işletmelerin uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin genel ilkelerin belirlenmesidir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 10 uncu maddesi ve 21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 55 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (l) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümleri ile 4/8/1983 tarihli ve 18125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yat Turizmi Yönetmeliği çerçevesinde işletme belgesi alan turizm işletmelerinin uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler

MADDE 4 – (1) Belgeli işletmelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanmış fiyat tarifeleri ile faaliyet göstermeleri esastır.

MADDE 5 – (1) İşletmeler fiyat tarifelerini, içinde bulundukları yılın Eylül-Ekim aylarında onaylatırlar. Onaylanan fiyat tarifeleri bir takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. Yeni fiyat tarifesi onaylatma talebinde bulunulmadığı taktirde, onaylı tarifeler geçerliklerini korumaya devam ederler.

MADDE 6 – (1) Onaylı tarifeler, uygulandığı yıl içerisinde değiştirilerek ikinci kez onaylanmaz. Ancak, fiyat değişikliği için ileri sürülen gerekçelerin, tarifeleri onaylayan mercii tarafından incelenerek haklı görülmesi halinde ikinci kez fiyat onaylanabilir.

MADDE 7 – (1) İşletmeler uygulayacakları fiyatları, gerçekçi ve pazarlanabilir olması hususunu göz önünde bulundurarak, serbestçe belirleyebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fiyat Tarifelerinin Hazırlanmasındaki Usul ve Esaslar

MADDE 8 – (1) Konaklama hizmeti veren işletmeler ile yat limanları ve yat işletmeleri, dış pazarlamayı dikkate alarak, fiyatlarını Yeni Türk Lirası karşılıklarını da belirtmek koşulu ile ABD Doları veya Euro cinsinden belirleyebilirler. Fiyatların hesaplanmasında, düzenlendiği ayın 1. günündeki T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilmiş olan ABD Doları veya Euro döviz alış kuru esas alınır.

MADDE 9 – (1) Yat limanlarında fiyatlara dahil olan tüm hizmetler, (tamir, kontrol ve benzeri bir tarifeye bağlanmayan özellik taşıyan hizmetler hariç) kaptan ücreti, su, elektrik, spor olanağı, bağlama, bakım, v.b. fiyat tarifelerinde ayrıntılı olarak belirtilir.

MADDE 10 – (1) Yat işletmeleri, uçak ve transfer masrafları dahil olarak düzenleyecekleri paket turların kişi başına isabet eden fiyatlarını da onaylatabilirler.

MADDE 11 – (1) Fiyat tarifelerinde, işletmelerin kendi türlerine ilişkin sunduğu her türlü yeme, içme, eğlence, spor, sağlık v.b. hizmetlerin cinsleri, sunuş biçimleri ve fiyatları açıkça belirtilir.

MADDE 12 – (1) Fiyat tarifelerinde belirtilmesi şartıyla, gece kulübü, diskotek, Amerikan-bar, mini-bar ve oda servisi hizmetleri için müşteriden farklı fiyat talep edilebilir.

MADDE 13 – (1) İşletmeler, yılbaşı, balo, konser v.b. özel organizasyon ve gecelerde sunacakları hizmetler için içeriği belirtilmek şartıyla paket fiyat onaylatabilirler.

MADDE 14 – (1) Herşey dahil pazarlama sistemini uygulayan konaklama işletmeleri, bu sisteme yönelik her türlü yeme-içme, yan ünite hizmetlerinin, hangi sürelerde sunulacağını, sunuş biçimlerini ve fiyatlarını açıkça fiyat formlarında belirtmek zorundadırlar.

MADDE 15 – (1) Müstakil eğlence yerleri için hazırlanacak olan tarifelerde artist konsomasyon ücreti onaylanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tarifelerin Onaylanması

MADDE 16 – (1) Fiyatlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve bu Tebliğ ekinde yer alan formlara doldurulur.

MADDE 17 – (1) Fiyat tarifeleri, işletmenin bağlı olduğu İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince onaylanır.

MADDE 18 – (1) Mesleki dernek üyesi işletmeler fiyat tarifelerini üç nüsha halinde bağlı bulundukları dernek aracılığıyla, dernek üyesi olmayan işletmeler ise iki nüsha halinde doğrudan İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine gönderirler.

MADDE 19 – (1) Tarifeler, İl Müdürlüklerince incelenir ve uygun görülenler onaylanır. Onaylanan tarifelerin bir nüshası İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin arşivinde muhafaza edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Fiyat Tarifelerinin Uygulanması Usul ve Esasları

MADDE 20 – (1) Günlük mönülerde gösterilmek şartıyla, av etleri ile deniz mahsullerinin satış fiyatları işletmelerce serbestçe belirlenebilir.

MADDE 21 – (1) Çift yataklı odada tek kişi kaldığı takdirde oda fiyatının en fazla % 80’i talep edilir.

MADDE 22 – (1) İlave yatak ücreti, çift kişilik odada tek yatağa isabet eden miktarın yarısını geçemez.

MADDE 23 – (1) Ödemelere ilişkin yapılan fiyat hesaplamalarında, ödemenin yapıldığı ayın 1. günündeki T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz alış kuru esas alınır.

MADDE 24 – (1) İşletmeler, onaylı tarifelerin üzerinde bir fiyat uygulaması yapamazlar. Pazarlama şartları dikkate alınarak onaylı fiyatların altında bir fiyat uygulayabilirler.

MADDE 25 – (1) Müşteriye sunulan tarifelerde yiyecek ve içeceklerin içerikleri, tür ve cinsleri, en az iki yabancı dilde belirtilir.

MADDE 26 – (1) Herşey dahil sistemi uygulayan işletmelerden, yiyecek, içecek ürünleri ile diğer hizmetlerin sunumunda süre sınırı veya ayrı bir ücret ödeme zorunluluğu getirenler, bu uygulama konusunda müşterilerini önceden bilgilendirmekle yükümlüdürler.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.